انواع نیدلبرینگنیدلبرینگنیدلبرینگ hKنیدلبرینگ النگویینیدلبرینگ کفگرد

 

 

2012951635581896731

شماره فنی d mm D mm C1 mm
NKI 5/12 5 mm 15 mm 12 mm
NKI 5/16 5 mm 15 mm 16 mm
NKI 6/12 6 mm 16 mm 12 mm
NKI 6/16 6 mm 16 mm 16 mm
NKI 7/12 7 mm 17 mm 12 mm
NKI 7/16 7 mm 17 mm 16 mm
NKI 9/12 9 mm 19 mm 12 mm
NKI 9/16 9 mm 19 mm 16 mm
NKI 10/16 10 mm 22 mm 16 mm
NKI 10/20 10 mm 22 mm 20 mm
NKI 12/16 12 mm 24 mm 16 mm
NKI 12/20 12 mm 24 mm 20 mm
NKI 15/16 15 mm 27 mm 16 mm
NKI 15/20 15 mm 27 mm 20 mm
NKI 17/16 17 mm 29 mm 16 mm
NKI 17/20 17 mm 29 mm 20 mm
NKI 20/16 20 mm 32 mm 16 mm
NKI 20/20 20 mm 32 mm 20 mm
NKI 22/16 22 mm 34 mm 16 mm
NKI 22/20 22 mm 34 mm 20 mm
NKI 25/20 25 mm 38 mm 20 mm
NKI 25/30 25 mm 38 mm 30 mm
NKI 28/20 28 mm 42 mm 20 mm
NKI 28/30 28 mm 42 mm 30 mm
NKI 30/20 30 mm 45 mm 20 mm
NKI 30/30 30 mm 45 mm 30 mm
NKI 32/20 32 mm 47 mm 20 mm
NKI 32/30 32 mm 47 mm 30 mm
NKI 35/20 35 mm 50 mm 20 mm
NKI 35/30 35 mm 50 mm 30 mm
NKI 38/20 38 mm 53 mm 20 mm
NKI 38/30 38 mm 53 mm 30 mm
NKI 40/20 40 mm 55 mm 20 mm
NKI 40/30 40 mm 55 mm 30 mm
NKI 42/20 42 mm 57 mm 20 mm
NKI 42/30 42 mm 57 mm 30 mm
NKI 45/25 45 mm 62 mm 25 mm
NKI 45/30 45 mm 62 mm 30 mm
NKI 50/25 50 mm 68 mm 25mm
NKI 50/35 50 mm 68 mm 35 mm
NKI 55/25 55 mm 72 mm 25 mm
NKI 55/35 55 mm 72 mm 35 mm
NKI 60/25 60 mm 82 mm 25 mm
NKI 60/35 60 mm 82 mm 35 mm
NKI 65/25 65 mm 90 mm 25 mm
NKI 65/35 65 mm 90 mm 35 mm
NKI 70/25 70 mm 95 mm 25 mm
NKI 70/35 70 mm 95 mm 35 mm
NKI 75/25 75 mm 105 mm 25 mm
NKI 75/35 75 mm 105 mm 35 mm
NKI 80/25 80 mm 110 mm 25 mm
NKI 80/35 80 mm 110 mm 35 mm
NKI 85/26 85 mm 115 mm 26 mm
NKI 85/36 85 mm 115 mm 36 mm
NKI 90/26 90 mm 120 mm 26 mm
NKI 90/36 90 mm 120 mm 36 mm
NKI 95/26 95 mm 125 mm 26 mm
NKI 95/36 95 mm 125 mm 36 mm
NKI 100/30 100mm 130 mm 30 mm
NKI 100/40 100 mm 130 mm 40 mm